Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

Sammanfattning

Under de tre senaste åren har tillgången till internet bland pensionärerna ökat kraftigt. Ökningen, från 2011 till 2014, har varit tio procent (78-88%) i åldrarna 66 till 75 år och åtta procent (39-47%) för de äldre över 75 år. Ökningen har varit särskilt stark under det senaste året.

Alla äldre som har tillgång använder dock inte internet och den ökade tillgången motsvarar inte alltid en ökad användning. Så är det bland de äldsta över 75 år. På tre år har de som någon gång använder internet ökat från 32 till 34 procent. Hos de yngre pensionärerna motsvarar dock den ökade tillgången också en ökad användning på 12 procentenheter från 67 till 79 procent.

Den digitala klyftan går nu mellan yngre och äldre pensionärer

Den digitala klyftan när det gäller internettillgång går idag inte längre mellan pensionärer och övriga utan mellan yngre och äldre pensionärer. De yngre pensionärerna som idag består av 40-talister liknar alltmer genomsnittet i befolkningen medan många 20- och 30-talister över 75 år inte är lika intresserade av att använda internet.

Medan de digitala klyftorna i flera avseenden minskat i den övriga befolkningen lever de kvar bland pensionärerna. Inkomst, utbildning och yrkesbakgrund spelar stor roll för vilka som använder internet och den rollen ökar med ökad ålder. Majoriteten av de äldsta har folk/grundskola som högsta utbildning och här har 22 procent tillgång till internet, jämfört med 60 procent bland de som har studerat på högskolenivå. Även skillnaden mellan män och kvinnor är stor bland de äldsta över 75 år. Den lägsta andelen med tillgång till internet finns bland lågutbildade äldre kvinnor med låg inkomst.

datakunskap

Många har bristande kunskaper

I befolkningen som helhet är det ungefär en tredjedel som inte är särskilt eller inte alls kunnig i att använda datorer. Hos de yngre pensionärerna utgör denna andel med bristande datorkunskaper hälften av åldersgruppen, för att växa till åtta av tio bland de över 75 år.

”Jag är inte intresserad”, ”jag behöver inte”, ”jag är för gammal” är de vanligaste svaren på frågan varför man inte använder internet. Sedan kommer problemet med den krångliga tekniken: ”Jag klarar inte”, ”jag är rädd för att göra något fel”.

Till ovanstående svårigheter kommer sedan rent fysiska hinder. Ju äldre man blir desto fler rent kroppsliga problem tillstöter. 10 procent av de yngre pensionärerna uppger funktionshinder. Den andelen ökar till 16 procent bland de över 75 år.

Den mobila boomen gäller inte pensionärerna

Det föreligger här stora skillnader beroende på utbildning, inkomst och kön. Bland de äldsta över 75 år är skillnaderna små eftersom det är så få som över huvud taget skaffat sig en surfplatta eller smartmobil.

De äldre pensionärerna, över 75 år, står nästan helt utanför den mobila internetvärlden. De har mobiler för att ringa och skicka sms med, men de kopplar inte upp sig till internet via surfplattor eller smartmobiler.

Även många av de yngre pensionärerna, 40-talisterna, har varit avvaktande till surfplattan och smartmobilen. Men under det senaste året har spridningen tagit fart för surfplattor (11 till 30%) och smartmobiler (24 till 34%). Det rör i första hand de välbärgade 40-talisterna. Det är dubbelt så vanligt att de rika, jämfört med övriga, har tillgång till en surfplatta och en smartmobil.

smartmobil

Vad gör pensionärerna på internet?

Ser vi till hela åldersgruppen kan vi se att hälso- och medicinsk information på internet är tillgängligt för en tredjedel av de yngre pensionärerna och var tionde av de äldre. Det är den andel av åldersgruppen som någon gång söker efter sådan information på internet.

Drygt hälften av de yngre pensionärerna betalar inte sina räkningar över internet och mer än fyra av fem bland de äldre över 75 år gör det inte. Ungefär lika många e-handlar inte över internet.

76 procent av hela befolkningen använder nu internet dagligen, jämfört med 56 procent av de yngre och 24 procent av alla äldre pensionärer. Totalt 40 procent i befolkningen använder internet flera gånger om dagen, medan denna siffra är 27 respektive 9 procent hos yngre och äldre pensionärer.

Söka efter nyheter eller läsa tidningarnas webbversioner sysslar de äldre internetanvändarna med nästan lika mycket som befolkningen i övrigt. Detsamma gäller e-posten. Men när vi kommer till annan sorts kommunikation över internet är detta inte lika vanligt. Det är också mycket populärare i andra åldrar, jämfört med de äldre, att besöka sociala nätverk, men hälften av de yngre pensionärerna, som använder internet dagligen, är där. Skillnaden är mindre när det gäller deltagande på intresseforum där det är den egna hobbyn eller specialintresset som styr.

Pensionärerna ser inte bara mer på tv och lyssnar mer på radio än andra åldersgrupper. De ägnar också mer tid åt att läsa tidningar än de som är yngre och de läser också mer böcker och tidskrifter än andra. De traditionella medierna i deras traditionella former är lika viktiga som informationskällor oberoende av hur mycket de äldre använder internet.

En stor andel känner sig inte delaktiga

Fortfarande känner sig en tredjedel av befolkningen inte delaktiga i ”informationssamhället”, och den andelen är större bland pensionärerna: Hälften av de yngre och 81 procent av de äldre pensionärerna känner sig inte delaktiga.

Många äldre, särskilt de över 75 år har synpunkter på internet som fenomen: Internet har blivit ett tvång. Det är krångligt, inte användarvänligt. Hjälp behövs. Det har gått för långt.

Och även om den kritiska och avvaktande hållningen delas av många äldre utgör de inte en majoritet bland de yngre pensionärerna. I denna åldersgrupp använder ungefär hälften internet dagligen och de har en positiv syn på internet och anser att internet spelar en mycket viktig roll i deras liv. Och ju mer de använder internet desto viktigare har internet blivit. För pensionärerna som använder internet flera gånger dagligen har internet blivit lika viktigt som för många ungdomar och medelålders.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Om rapporten