Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

8. Pensionärernas syn på internet

Vid millennieskiftet, år 2000, var pensionärernas attityd gentemot internet mycket skeptisk. Man hade låga förväntningar på att internet skulle ha några positiva effekter och man litade inte på betalningssystemet. Idag, femton år senare, finns den skeptiska inställningen kvar men de flesta har vant sig att betala med kreditkort och en majoritet, även av pensionärerna, oroar sig inte längre för att betala med kort över internet.

86 procent av pensionärerna tror inte att internet kommer att göra det lättare att förstå politik eller att internet ska göra att myndigheterna kommer att bry sig mer om vad människor tycker. 90 procent tror inte att internet kommer göra det lättare att påverka regeringen och 93 procent tror inte att internet kommer att ge människor mer politisk makt.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Sammanfattning

Internet har liten betydelse för demokratin

Överlag är det inte bara pensionärerna utan större delen av befolkningen tror inte att internet kommer att ha någon betydelse för demokratin även om den skeptiska inställningen minskat något de senaste åren. Mest positiva är de yngre i åldern 25 till 35 år där var tredje tror att internet kommer att få myndigheterna att bry sig mer om vad folk tycker och att det kommer bli lättare att påverka regeringen.

När det gäller oron för att uppge sitt kreditkortsnummer vid en betalning över internet har den minskat avsevärt, även om oron är lite högre hos de äldre. Bland äldre internetanvändare är tre av tio oroade jämfört med en av tio bland de yngre.

Permalänk

Ingen utbredd oro

Men det finns ingen utbredd oro bland äldre internetanvändare, när det till exempel gäller risker för övervakning och kontroll. I detta avseende liknar pensionärerna den övriga befolkningen. 15 till 20 procent är oroade över att myndigheter, företag eller andra människor ska inkräkta på den personliga integriteten. Den stora majoriteten är således inte oroad. Hälften (54%) av de äldre användarna tycker att de kan kontrollera sin personliga integritet och nästan lika många säger att de aktivt skyddar sin integritet (Findahl, 2014).

En orsak till att de flesta äldre internetanvändare inte är oroade är att de säger att de inte har något att dölja (65-75 år: 65%; 76+ år: 80%). Mycket få (5%) har drabbats av kränkande e-post och ännu färre av stulna kreditkortsuppgifter eller trakasserier. Den personliga integriteten har inte blivit kränkt. Det vanligaste obehaget är att man fått e-post eller på andra sätt blivit uppmanad att ge ifrån sig personliga bankuppgifter. Det har drabbat var fjärde pensionär (25%). Detta är också den obehaglighet som är vanligast även i andra internetanvändarens vardag, oberoende av ålder (Findahl, 2014).

Permalänk

Många äldre känner sig inte delaktiga i ”informationssamhället”

För de som växte upp långt innan datorer och internet, och till och med innan televisionen fanns, har det så kallade ”informationssamhället”, inneburit stora genomgripande förändringar i hur man kommunicerar och informerar sig. Vid millennieskiftet år 2000 kände sig bara en tredjedel (35%) av befolkningen helt och fullt eller till stor del delaktig i det nya informationssamhället. Bland pensionärerna över 70 år kände sig nästan alla utanför. Endast 6 procent kände sig delaktiga.

Här har det skett förändringar under de fjorton år som gått sedan dess, men fortfarande känner sig en tredjedel i befolkningen inte delaktiga, och den andelen är större bland pensionärerna: 57 procent av de yngre och 81 procent av de äldre pensionärerna känner sig inte delaktiga.

Det är ett utanförskap som minskar när man börjar använda internet. Det är framför allt andelen som känner sig helt utanför som minskar. Men det är först bland äldre som använder internet flera gånger om dagen som tre av fyra (72%) känner sig delaktiga.

Permalänk

Kritik av internet från äldre

Många äldre, särskilt de över 75 år, har synpunkter på internet som fenomen. Här följer kommentarer från en del av dem som intervjuats i undersökningen 2014, kommentarer som de spontant har gett uttryck för. De kommer både från personer som använder internet och från dem som inte gör det, men framför allt från den senare gruppen. (För mer synpunkter från äldre se Findahl, 2013).

Permalänk

Internet har blivit ett tvång

Att man tvingas att använda internet till slut. Det går snart inte att leva annars. De tar bort alla andra alternativ. (Kvinna, 79 år, lärare. Använder ej internet.)

Jag tycker att det är för mycket datorisering. Man känner sig borta från samhället om man inte har dator. (Kvinna, 71 år, grundskola, assistent. Använder ej internet.)

Äldre folk borde få en dator gratis för att lära sig leva med en dator. Det känns som man är gammalmodig när man inte har en dator, för allt går ut på att man redan har en dator. (Kvinna, 72 år, mer än grundskola, kontorsarbete. Använder ej internet.)

Man kan tycka att det är för mycket rekommendationer att gå in och titta på internet. Man kan få information på annat sätt, t ex ringa. (Kvinna, 74 år, grundskola, butiksägare. Använder internet.)

Man utgår från att alla har en dator och internet. WWW hit och dit. Ska man ändra samhället så att det krävs en dator för att t ex betala räkningar så får man se till att alla har en maskin. (Kvinna, 77 år, sjuksköterska. Använder ej internet.)

Permalänk

Krånglig, inte användarvänlig teknik

Den tekniska utrustningen och program är inte tillräckligt användarvänlig. (Man, 71 år, mer än grundskola, använder internet).

Jag har använt internet i snart 20 år och fortfarande är gränssnittet maskin-människa relativt dåligt utvecklat från många operatörers sida. Det bygger barriärer och jag tror att många känner sig utanför. Jag har också märkt en tilltagande centralisering. (Man 73 år, akademisk examen, använder internet.)

Barnbarn har gjort webbadresser åt mig så jag kan gå direkt in på t.ex. Blocket. (Kvinna, 87 år, folkskola, sjuksköterska, egen dator men använder ej internet.)

Permalänk

Hjälp behövs

Eftersom jag är gammal lärare, för att lära sig nya saker måste man få hjälp. Man borde ge äldre den hjälpen. Man förutsätter att man klarar det själv, men det tror jag inte på. Statlig och kommunal uppgift att ta tag i det här. (Kvinna, 78 år, akademisk examen, lärare, använder internet.)

Det är svårt och tekniken ändras mer och mer ju äldre man blir. Jag är i mellanzonen när det gäller teknikens utveckling och hänger inte med längre. Jag undrar hur länge man ska kunna hänga med i den här åldern. Det är riktigt svårt. Man borde få bättre hjälp. (Kvinna, 76 år, akademiker, fritidspedagog, använder internet.)

Det borde finnas någon plats dit sådana som jag, som inte kan så mycket om datorer, kunde gå för att få råd och hjälp. Eller att någon kom hem till en och hjälpte till med ens egen dator. (Kvinna, 82 år, akademisk utbildning, läkarsekreterare, använder internet.)

Äldre människor skulle få mer råd och hjälp i datorvärlden. Om man får ett datorproblem skulle det gå att få hem någon som kan hjälpa till, ungefär som hemtjänst på it-sidan. (Man, 83 år, ingenjör, använder internet.)

Försöker lära mig mer om datorer eftersom vi tyvärr blir mer beroende. Det utesluter befolkningen. (Kvinna, 78 år, studentexamen, skolintendent, använder internet.)

Permalänk

Det har gått för långt

När man tänker bara på ungdomar så är de paralyserade. De kan inte släppa sina ipad och mobiler. De är uppkopplade dygnet runt och det är på det sättet de har kommunikation. Det har gått lite väl långt, t.ex. på Facebook så måste de kolla upp vad deras bekanta gör. (Man, 78 år, ingenjör, använder internet.)

Det skulle bromsas lite, t ex det tjatas mycket om internet. Det gamla vanliga duger t ex bankgiro för att betala räkningarna. (Man, 76 år, grundskola, eget företag, använder ej internet.)

Folk som inte är uppkopplade på internet är diskriminerade. (Kvinna, 80 år, grundskola, banktjänsteman, använder internet.)

Avskaffa internet. Det ska bara existera som att kunna skriva texter. Jag vill kunna posta ett dokument från datorn. (Kvinna, 71 år, universitetslektor, använder internet.)

Permalänk

Det går åt fel håll

Jag är tacksam för att man bor i en liten ort där det är bra service, t.ex. vårdcentral och grossisthandel. Man kan inte klaga på någonting. (Man, 90 år, folkskola, fiskeföretag, använder ej internet.)

Jag tror inte alls på internet. Det är bara elände, brott t. ex. barnpornografi på nätet. Det var ju inte meningen att det skulle användas så här. (Kvinna, 89 år, folkskola, biträde, använder ej internet.)

Jag tycker att internet har sin funktion, man får räkna med att samhället utvecklas vad gäller det tekniska. Mycket går åt fel håll. Många blir lurade att köpa saker på internet. (Man, 95 år, mer än grundskola, ekonom, använder ej internet.)

Jag tycker i viss mån att detta med Twitter är överdrivet. Jag förstår inte hur människor törs och hålla på och hänga ut sina saker. Jag begriper inte det. (Man, 78 år, grundskola, chaufför, använder internet.)

Permalänk

Internet ger ett sämre liv

Vi svenskar lägger ned alldeles för mycket tid på våra datorer, på sikt leder det troligen till att vi tappar förmågan att hjälpa och stödja varandra. I förlängningen kan det leda till att våra själsliv förtorkar. Vilket ju är dystert. (Man, 67 år, studentexamen, journalist, använder internet.)

Vardagen har så mycket annat än att sitta vid en dator. Den är mer ett nödvändigt ont. Livet före datorer och TV var enklare att leva. Det fanns mindre av allt och mer mänsklig gemenskap. (Kvinna, 68 år, studentexamen, postkassör, använder internet.)

Dator och allt går lite för fort ibland. Människor har slutat prata med varandra för det går via datorn. Det är skrämmande. Folk kommer inte i kontakt med varandra längre, det är skrämmande att se. (Kvinna, 68 år, studentexamen, undersköterska. Använder ej internet.)

Det har gått för långt, alla tittar på datorer och det är otrevligt med alla samtal på tåget i mobiler eller hos läkaren i väntrummet. Att man inte tittar på sina barn och tittar i Facebook istället. (Kvinna, 75 år, studentexamen, Dekoratör, använder internet.)

Permalänk

Äldre som inte använder internet tycker inte synd om sig själva

När pensionärerna som inte använder internet får räkna upp nackdelar och fördelar med att inte ha internet har 2 av 3 svårt att nämna några nackdelar. Några nämner till och med några fördelar (Findahl, 2011). 1 av 4 radar upp några nackdelar som att gå miste om information, svårt att kunna ta del av offentliga tjänster, inte kunna följa hänvisningar i radio och tv. Men allmänt är att de inte tycker synd om sig själva.

Däremot tycker en del av de som redan använder internet synd om icke-användarna. De känner inte till allt bra och intressant som de kan gå miste om, menar de. Detta är ett förhållande som inte bara tycks gälla i Sverige. Även i USA anser de flesta äldre internetanvändare (78%) att icke-användarna går miste om mycket. Men majoriteten av icke-användarna tycker inte att de gått miste om så mycket (Pew, 2014).

Permalänk

De flesta äldre som använder internet är nöjda med det

Vi har här på flera sidor redovisat spontana kommentarer med kritik gentemot internet. Men det förekommer också mer positiva synpunkter.

Bara förståndet som begränsar internetanvändning. (Man, 78 år, grundskola, arbetare, använder internet.)

Det är ett bra att internet finns men man ska använda på rätt sätt. (Kvinna, 88 år, folkskola, kassörska, använder inte internet.)

Jag tycker att internet är ett utmärkt redskap för kommunikation och för insamling av fakta och upplysningar av olika slag. Jag använder internet dagligen. (Kvinna, 74 år, studentexamen, sekreterare, använder internet.)

Uppskattar e-posten väldigt mycket. (Kvinna, 70 år, grundskola, tjänsteman, använder internet.)

För mig som pensionär är det jättebra med internet. (Man, 86 år, ingenjör på Ericsson, använder internet.)

Allmänt tycker de äldre som använder internet att internet blivit viktigt för dem i deras privata liv. Och ju mer de använder internet desto viktigare har internet blivit. De som inte tycker att internet är så viktigt använder internet ganska sällan: någon eller några gånger i veckan.

Den genomsnittliga uppskattningen bland de som använder internet någon gång i veckan ligger kring siffran 3 på den femgradiga skalan. De yngsta och äldsta åldersgrupperna ligger något under och övriga något över 3. Siffran 3 står för mitten på skalan, varken viktig eller oviktig, och 1 står för inte alls viktig och 5 står för mycket viktig.

Och även om den kritiska och avvaktande hållningen delas av många äldre utgör de inte en majoritet av 40-talisterna bland de yngre pensionärerna upp till 75 år. I denna åldersgrupp använder ungefär hälften (46%) internet dagligen och de har en positiv syn på internet och anser att internet spelar en mycket viktig roll i deras privata liv.

I åldersgruppen över 75 år, där 20- och 30-talisterna finns, är den skeptiska attityden mer dominerande. Här finns en majoritet som inte använder internet och bara 20 procent är dagliga användare.

Permalänk

Internet blir viktigare ju mer man använder det

Jämför vi de som använder internet någon gång i veckan med de som använder internet dagligen och flera gånger dagligen ökar den upplevda viktigheten med frekvensen. Det gäller för alla åldrar.

Här finns också generationsskillnader. De yngre bedömer genomgående internet som viktigare än de äldre även om vi jämför de som använder internet lika ofta. Lägst uppskattning ger de äldsta, över 75 år. Men även de bedömer att internet är viktigt för dem, en bra bit över skalans mitt.

Undantaget, från ålderns inverkan, utgör de äldre som använder internet flera gånger om dagen. De tycker att internet är mycket viktigt i deras privata vardagsliv. Minst lika viktigt som lika frekventa användare i andra åldersgrupper. Högsta viktighet (4,5) ges internet av de yngre pensionärerna (66-74 år), särskilt kvinnorna. Dessa höga bedömningar, från de äldre som använder internet flera gånger om dagen, är bland de högsta och jämförbara med den viktighet som ungdomar i åldern 16 till 24 år ger till internet (Diagram 08-3).

En skillnad mellan äldre och unga är att de som använder internet flera gånger om dagen är en förhållandevis liten grupp bland pensionärerna medan de utgör en majoritet (65%) bland ungdomarna. En tredjedel av de unga pensionärerna, 66 till 75 år, använder internet flera gånger om dagen vilket motsvarar en fjärdedel av åldersgruppen.

Men allmänt visar dessa bedömningar, tillsammans med den tid som ägnas åt internet, att internet inte spelar samma viktiga roll för pensionärerna som för de yngre. Det gäller även när vi jämför äldre och yngre användare som använder internet lika ofta. För de flesta äldre finns det många andra saker som är viktigare och tar upp tid, än internet, i deras vardagsliv, även om de använder internet dagligen.

Permalänk

Traditionella medier fortfarande viktiga för flitiga internetanvändare

Det gäller även den fjärdedel av åldersgruppen bland de unga pensionärerna, som använder internet flera gånger om dagen och där internet spelar en mycket viktig roll i deras vardagsliv. Här spelar också de traditionella medierna, i deras traditionella former en viktig roll: televisionen, radion, papperstidningen, böckerna, tidskrifterna.

Användningen av internet har inte nämnvärt minskat betydelsen av dessa traditionella medier som informationskällor. Det framgår om vi jämför viktighetsbedömningarna från de som använder internet flera gånger om dagen, med de som använder internet sällan eller inte alls (8.5). De traditionella medierna i deras traditionella former är lika viktiga som informationskällor oberoende av hur mycket man använder internet. Det är ett förhållande som också är giltigt för de som äldre än 75 år.

Permalänk