Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

7. Internet och traditionella medier

De som idag är över 65 år har under hela sin vuxna tid ägnat mycket tid åt det som idag kallas traditionella medier. De är uppvuxna med papperstidningar, radio- och tv-apparater. Det är från dessa de hämtat information och kunskaper om världen och det lokala område där de bor. Idag utgör de den mest trofasta delen av mediernas publik, av tidningsläsarna, radiolyssnarna och tv-tittarna. Man skulle kunna säga att de utgör fundamentet för de traditionella medierna, vilket inte alltid beaktas i en tid med fokus på ”klickar”.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Pensionärernas syn på internet

Ingen ägnar så mycket tid åt medier som pensionärerna

Pensionärerna ser inte bara mer på tv och lyssnar mer på radio än andra åldersgrupper. De ägnar också mer tid åt att läsa tidningar än de som är yngre och de läser också mer böcker och tidskrifter än andra.

Att de traditionella medierna har stor betydelse för pensionärerna visas inte bara i all den tid de ägnar dessa. Det framgår också i den stora betydelse som de ger de traditionella medierna som information-, nyhets- och kunskapskälla och som källa till underhållning. Och de betalar alla sin licensavgift för radio och tv och nästan alla, även de fattiga pensionärerna prenumererar på en dagstidning. 89 procent av pensionärerna prenumererar på en dagstidning jämfört med ett genomsnitt i befolkningen på 61 procent.

Men de traditionella medierna finns ju också tillgängliga på internet. Vad händer om vi tar hänsyn till tidningarnas webbversioner och radions och televisionens playfunktioner. Ja, även om vi räknar samman all den tid som ägnas åt medierna både i dess traditionella former och på internet kvarstår pensionärerna som de mest aktiva medieanvändarna.

Permalänk

Pensionärerna läser mest av alla

Pensionärerna, jämfört med andra åldersgrupper, läser mest böcker, både vad gäller andelen läsare och tiden som ägnas åt läsandet. De läser också mest tidskrifter, vecko- och månadstidningar, special- och facktidskrifter. Pensionärerna ser mest på tv av alla och lyssnar mest på radio. De läser mest morgontidningar och läser mest kvällstidningar, oavsett om man bara räknar papperstidningar eller slår ihop tidningar av papper och tidningar på webben (Mediebarometer 2013). Och de inte bara läser utan prenumererar också och gör rätt för sig, som vi sett tidigare. 89 procent av pensionärerna över 65 år prenumererar på en dagstidning.

Permalänk

Webbversionen ett komplement till det traditionella

De traditionella medierna dominerar fortfarande stort medieanvändningen i befolkningen som helhet. Detta framgår ännu tydligare bland de äldre. Och ju äldre desto mindre del av medietiden ägnas åt internet.

Räknar vi ihop internettiden för tv, radio, dags- och kvällstidning uppgår den till 18 procent av den totala tiden för befolkningen som helhet, 7 procent för de yngre pensionärerna och 4 procent för de äldre över 75 år.

Ser vi till de enskilda medierna är skillnaderna stora och det är i tidningsläsningen som internets webbversioner konkurrerar starkast. Det gäller även bland pensionärerna, och som vi tidigare sett framför allt vid läsningen av kvällstidningen.

Den mesta medietiden ägnas dock radio och tv och här är det bland pensionärerna endast några få procent av lyssnar- och tittartiden som sker på internet. I befolkningen som helhet utgör tv-tiden som sker på internet 14 procent av den totala tv-tiden. Hos de yngre pensionärerna utgör den 4 procent och hos de över 75 år går 2 procent av tv-tiden åt tv-tittande via internet.

Läsningen av dagstidningen på internet upptar i befolkningen som helhet 27 procent av den totala tiden för tidningsläsning, 15 procent av tiden för tidningsläsning bland de yngre pensionärerna och 7 procent av tiden för tidningsläsning bland de över 75 år.

Hur stor del av den totala medietiden ägnas åt internet?

Befolkningen (12+ år) 66-75 år 76+ år
Kvällstidning 80% 67% 33%
Dagstidning 27% 15% 7%
Tv 14% 4% 2%
Radio 11% 3% 3%

Tabell 7.1. Andel internettid av total medietid (traditionell medietid + webbtid)

Ovanstående uträkningar gäller åldersgrupperna som helhet, inkluderande både användare och icke-användare av internet. Men även om vi bara ser till internetanvändarna i den äldsta åldersgruppen, där det finns många som inte använder internet, blir skillnaderna marginella. De traditionella medierna i sina traditionella versioner är helt dominerande även bland de äldre internetanvändarna som använder internet flera gånger dagligen.

Permalänk

Internet ett komplement

De äldre som är uppvuxna med de traditionella medierna i deras traditionella former och har levt med dem som dagliga följeslagare i hela sina liv ändrar inte sina medievanor på grund av att mycket av denna information och underhållning också finns tillgängligt på nätet. Det gäller även de som använder internet dagligen. De behåller sina traditionella medievanor men letar också upp dessa traditionella medier på internet. Den traditionella medieanvändningen minskar inte utan lever kvar och ökar istället genom att de traditionella medierna också återfinns på internet. Internet används som ett komplement, inte som en konkurrent.

Permalänk

Traditionella medier är lika viktiga för användare som icke-användare

Hur viktiga bedömer man att internet och de traditionella medierna är för nyheter, information och kunskap? Påverkas bedömningen av om man använder internet? Jämför vi pensionärerna som använder internet med de som inte gör det är skillnaderna marginella. Oavsett om man använder internet eller inte bedömer man personliga kontakter, tv och dagstidningar som lika viktiga som källa till information. En skillnad finns för radion där icke-användarna bland de yngre pensionärerna bedömer radion som en något viktigare informationskälla än andra. Den stora skillnaden hittar vi i bedömningen av internet där, av naturliga skäl, internet är helt oviktigt för icke-användarna.

Det intressanta i diagram 7.5 är att de äldre användarna av internet bedömer de traditionella medierna som lika viktiga som informationskälla som icke-användarna samtidigt som också internet blivit en ganska viktig informationskälla.

Men jämför vi de äldre internetanvändarna med befolkningen som helhet ser vi hur internet med åren, med en ökad användning av internet, blivit en allt viktigare källa till information för de flesta, särskilt bland de unga. Även för de äldre användarna har internet blivit viktigare, men fortfarande är de traditionella medierna i dess traditionella former viktigast.

Permalänk

Hur har medieanvändningen förändrats mellan 2004 och 2014?

Med utgångspunkt från 2004 kan vi se hur användningen av medierna förändrats fram till idag. Har tiden som pensionärerna ägnade åt att läsa dagstidningen 2004 ökat eller minskat? Såg man mer på tv, eller lyssnade man mer på radio 2004 jämfört med idag?

Går vi tillbaka till 2004 och jämför vad som hänt fram till 2014 kan vi se att pensionärerna idag lyssnar något mindre på radio, men ser mer på tv, läser mer dagstidningar, tidskrifter och minst lika mycket böcker och ägnar dessutom en timme mer om dagen åt internet (Mediebarometern, 2004 och 2014). År 2004 ägnade pensionärerna mycket lite tid åt internet.

Permalänk