Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

2. Digitala klyftor är större bland äldre än i andra åldrar

Det är betydligt fler av pensionärerna som har tillgång till internet än som använder det. Skillnaden kan vara 10-15 procentenheter. Det gäller framförallt bland de lågutbildade med enbart folk/grundskola bakom sig. Bland yngre pensionärer med låg utbildning har 83 procent tillgång till internet, men enbart 69 procent använder det och bland äldre lågutbildade pensionärer är det 36 procent som har tillgång till och 22 procent som använder internet.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Den mobila boomen gäller inte pensionärerna

Nästan alla högutbildade använder internet

För de högutbildade i åldern 65 till 74 år är tillgång till internet detsamma som användning. Nästan alla använder internet. Även de flesta med studentexamen är användare.

Däremot finns det en skillnad mellan tillgång och användning hos de äldre pensionärerna (75+ år) inte bara hos lågutbildade utan det finns en genomgående skillnad på 10 procentenheter mellan tillgång och användning, oberoende av utbildning, inkomst och kön.

Detta betyder att i många äldre tvåpersonershushåll har man tillgång till internet men det är bara en som använder internet. Det kan vara endera mannen eller kvinnan. Finns det i hushållet en högutbildad man kan det vara han som sköter internet, men det kan också vara en kvinna som har erfarenhet av kontorsarbete som sköter datorn och internet.

Både utbildning, inkomst och kön uppvisar således ett samband med användningen av internet hos pensionärerna. Ju äldre man är desto tydligare är sambanden. Bland yngre och medelålders har dessa samband till stor del försvunnit.

Bland de äldsta över 75 år är skillnaderna mycket stora. Majoriteten av de äldsta har folk/grundskola som högsta utbildning och här använder 22 procent internet, jämfört med 60 procent bland de högutbildade med studier på högskolenivå.

Permalänk

Låg inkomst gör stor skillnad

De flesta äldre pensionärer har en låg inkomst och 34 procent av dem använder, åtminstone någon gång, internet jämfört med 85 procent bland de med höga inkomster. Inkomstgrupperna har här delats upp i tre ungefär lika stora grupper: låg, mellan och hög.

Permalänk

Fler äldre män har tillgång till internet

Även skillnaden mellan män och kvinnor är stor bland de äldsta över 75 år. Den lägsta andelen användare finns bland lågutbildade äldre kvinnor med låg inkomst.

Den digitala klyftan existerar också i åldrarna 66 till 75 år, där 69 procent av de lågutbildade använder internet jämfört med 94 procent av de högutbildade. 75 procent av de med låg inkomst använder internet jämfört med 92 procent av den tredjedel som har högst inkomst.

Permalänk

Kommentarer från äldre icke-användare

Här är några kommentarer från äldre människor som har tillgång men inte använder internet:

Har en dator, har en mobil, har en surfplatta, har fått dem av barnen. Kan inte använda dem och har inte lust att lära mig att använda dem. Barnen bor långt borta och har inte tid att lära. Ska gå till butiken och be dem lära hur man skickar sms. (Kvinna, 89 år, folkskola, använder ej internet).

Inköpte min data apparat vid 76 års ålder och det är ännu svårt att förstå hur jag ska bete mej! (Man, 81 år, folkskola, varuhusanställd, använder ej internet).

Jag har en hustru som tar hand om allt med datorer i hemmet men jag kanske borde lära mig. (Man, 78 år, studentexamen, ingenjör, bilar, använder ej internet).

Barnbarn har gjort webbadresser åt mig så jag kan gå direkt in på t.ex. Blocket. (Kvinna, 87 år, folkskola, sjuksköterska, egen dator men använder ej internet).

Permalänk

Kunskaper om datorer och internet saknas hos de som står utanför

I befolkningen som helhet är det ungefär en tredjedel (31%) som inte är särskilt eller inte alls kunnig i att använda datorer. Hos de yngre pensionärerna utgör denna del med bristande datorkunskaper hälften (55%) av åldersgruppen, för att växa till åtta av tio (79%) bland de över 75 år.

Bristande kunskaper om datorer försvinner inte bara för att man börjar använda dator och internet. Men jämför vi vad de äldre användarna kan om datorer med befolkningen i övrigt blir skillnaderna mindre. Även om de pensionärer som inte använder internet inte kan så mycket om datorer så är kunskapen av naturliga skäl mer spridd bland de pensionärer som använder internet och skillnaden till befolkningen som helhet är inte så stor.

Skillnaden ligger främst i att andelen mycket datorkunniga är mindre bland pensionärerna samtidigt som det finns en större andel som inte är särskilt kunniga. Andelen som inte alls är kunniga och som är ganska kunniga är ungefär lika stor bland pensionärerna som använder internet som i befolkningen.

Permalänk

Hälften är kunniga

Hälften (55% respektive 50%) av de pensionärer som använder internet är mycket eller ganska kunniga jämfört med 69 procent i befolkningen.

Man skulle kunna tro att alla som tycker att de inte är så datorkunniga återfinns bland pensionärerna. Men så är inte fallet. Visserligen är två av tre som inte kan något om datorer pensionär, men det finns lika många i befolkningen under 65 år som inte är särskilt kunniga som det finns bland pensionärerna. Bristande kunskap om datorer är således spridd i hela befolkningen. Räknar vi ihop de som säger sig inte alls vara kunniga med de som är inte är särskilt kunniga blir summan omkring 2 miljoner.

Hur många har bristande kunskap om datorer?

Inte alls kunnig Inte särskilt kunnig Totalt
76+ år 400 000 200 000 600 000
66-75 år 150 000 420 000 570 000
Under 65 år 150 000 650 000 800 000
Totalt 700 000 1 270 000 1 970 000

Tabell 02.1 Antal i befolkningen och bland äldre med bristande kunskaper om datorer.

Permalänk

Svagt intresse att testa ny teknik

En annan egenskap som visat sig ha ett samband med om man har skaffat sig tillgång till internet är om man har ett intresse för ny teknik och att testa nya saker (korrelationskoefficent r=.341). Detta samband finns också bland pensionärerna. De som inte använder internet har genomgående ett litet intresse för att testa ny teknik. På en femgradig skala där 5 betyder ett mycket stort intresse och 1 betyder inget intresse alls, ligger medelvärdet för icke-användarna på 1,6. Det gäller för alla åldrar.

Användarna uppvisar ett betydligt större intresse med ett genomsnitt på 3,2 på intresseskalan. Störst intresse har de unga i åldern 16-24 år med 4 på den femgradiga skalan, medan pensionärerna, även om de använder internet, inte har samma brinnande intresse med genomsnittsvärden på 2,7 och 2,6. Men användarna är jämförelsevis mycket mer intresserade än de pensionärer som ännu inte börjat använda internet.

Permalänk

Många har svårt att koppla in nya saker

Bristande kunskaper om datorer och ett svalt intresse för att testa ny teknik medför att många har svårigheter att koppla in och installera nya tillbehör till datorn som till exempel skrivare och extra hårddisk. 16 procent av de äldre männen som använder internet säger att de inte klarar detta och 59 procent av kvinnorna säger detsamma. Läger man till de 21 procent mellan 66 och 74 år och de 66 procent över 75 år som inte använder internet innebär det att det finns ett stort behov av stöd och hjälp för att underlätta för pensionärerna att skaffa sig internet och för att de ska kunna utveckla sina färdigheter. Det gäller framför allt kvinnorna.

Permalänk

Varför har man inte internet?

Bakgrunden till att många av pensionärerna till en början inte drogs med av internetvågen återfinns delvis i deras yrkesliv och delvis i deras personliga liv. Arbetade man inte med dator och internet fanns inte denna inkörsport via arbetet och inte heller om man hade vänner och personliga kontakter som existerade oberoende av internet. Fick man dessutom all information och alla nyheter via traditionella medier som radio, tv och tidningar kändes inte behovet av internet som särskilt påträngande. Var man inte heller speciellt intresserad av att testa nya tekniska apparater tyckte många att man klarade sig bra utan internet (Larsson Ranada & Hagberg, 2014).

Där fanns också ekonomiska hinder, inte bara inköpskostnaden utan också månadsavgifter. Och inte minst fanns det tekniska hinder att försöka behärska en okänd digital teknik. Många äldre, även de som använder sig av internet, känner sig som vi sett inte särskilt datorkunniga.

Permalänk

”Internet är inget för mig”

”Jag är inte intresserad”, ”jag behöver inte”, ”jag är för gammal” är de vanligaste svaren på frågan varför man inte använder internet. Sedan kommer problemet med den krångliga tekniken: ”Jag klarar inte”, ”jag är rädd för att göra något fel”. Här följer några andra kommentarer:

Jag tycker inte om datorer eller internet. (Man, 78 år, akademiker, underhållsansvarig, använder ej internet).

Jag tycker informationen fungerar bra. Jag får information via radio och TV främst. (Kvinna, 79 år, kamrer, använder ej internet).

Har en dator, har en mobil, har en surfplatta, har fått dem av barnen. Kan inte använda dem och har inte lust att lära mig att använda dem. Barnen bor långt borta och har inte tid att lära. Ska gå till butiken och be dem lära hur man skickar sms. (Kvinna, 89 år, folkskola, använder ej internet).

Inköpte min data apparat vid 76 års ålder och det är ännu svårt att förstå hur jag ska bete mej! (Man, 81 år, folkskola, varuhusanställd, använder ej internet).

Har ingen utbildning. Har vart hemmafru bara, förstår mig inte på datorer. (Kvinna, 84 år, hemmafru, använder ej internet).

Vem ska lära en gammal ensamstående kvinna hantera datorer? Kan helt enkelt inte. Finns kurser men dem är för långt bort och det är inte intressant att ta sig dit. (Kvinna, 80 år, mer än grundskola, kontorsarbete, använder ej internet).

Det är mycket jag inte begriper mig på. Vet inte hur saker sker i dagens samhälle. (Man, 85 år, folkskola, bonde, använder ej internet).

Permalänk

Funktionshinder vanligare med ökad ålder

Till ovanstående svårigheter kommer sedan rent fysiska hinder. Ju äldre man blir desto fler rent kroppsliga problem tillstöter. 10 procent av de yngre pensionärerna uppger funktionshinder. Den andelen ökar till 16 procent bland de över 75 år.

Synen blir sämre vilket kan göra det svårt att läsa på skärmen. Det kan vara frågan om starr eller problem med gula fläcken. Motoriken blir sämre vilket gör det svårt att styra en mus eller skriva på ett litet tangentbord. Atros och reumatism ökar med ålder. Till detta kommer problem med rygg och nacke eller en stroke som gör det svårt att röra sig.

Det finns visserligen en rad tekniska möjligheter att kompensera för olika funktionshinder, vilket inte minst fysikern Stephan Hawkins visat. Men de flesta äldre med funktionshinder har ingen kännedom om dessa möjligheter. Känner man sig svag är också motivationen att börja använda internet liten (Berner, 2014).

Permalänk

Färre äldre användare på landsbygden

Finns det skillnader mellan stad och land? Tidigare jämförelser har visat att skillnaderna i användningen av internet är små mellan de som bor på landet och i staden även om det går att hitta skillnader mellan till exempel stora städer och glesbygd. Det finns något större andel internetanvändare i större städer än i små kommuner, varuproducerande kommuner och glesbygd. Men jämför vi rakt över de som säger sig bo i städer och de som säger sig bo på landsbygden är skillnaderna små (Findahl, 2012).

Det gäller också 2014 om vi ser till alla över 65 år, men riktar vi in oss på de som är över 75 år kan vi hitta skillnader även om spridningen mellan äldre är stor på båda ställena (se också Berner 2014).

41 procent av de äldsta över 75 år som bor i städer använder internet medan det är 28 procent av de som säger att de bor på landet. Och jämför vi sedan användarna, är de som bor i städer mer aktiva: genomsnittstiden med internet är högre och det är fler som använder internet flera gånger om dagen jämfört med användarna som bor på landet. Delvis beror detta på att utbildningsnivån skiljer sig åt. Andelen med högskoleutbildning är dubbelt så stor bland boende i städer över 75 år (30%) jämfört med andelen högutbildade som bor på landet (14%).

Permalänk

En del har använt internet men slutat

De flesta som inte använder internet lever inte isolerade från andra internetanvändare. Redan 2008 fanns det få sociala miljöer som helt saknade internetanvändare (Findahl, 2008). Många har blivit uppmuntrade att börja och de flesta har internetanvändare inom familjen eller bekantskapskretsen. Men trycket på de äldre som står utanför är inte alls lika stort som bland de yngre. En majoritet av de äldsta över 75 år tycker inte att internet är särskilt viktigt.

En del har också börjat använda internet men har sedan av olika skäl slutat. Bland de yngre pensionärerna som inte använder internet idag är det en av fyra (27%) som tidigare varit användare. Bland de äldsta pensionärerna är det en av tio (11%) av icke-användare. Vad är orsaken till detta?

För några är det datorn som gått sönder eller att de precis flyttat. Men sådana rent praktiska orsaker är betydligt vanligare bland unga och medelålders icke-användare. Bland pensionärerna är det bara någon enstaka procent av tidigare användare som nämner sådana praktiska förhållanden som orsak till att de inte längre använder internet. Den stora majoriteten (60%) som slutat använda internet säger att internet inte längre är intressant eller inte användbart för dem. 15 procent lyfter fram teknikens krånglighet. 1 procent nämner att internet var för dyrt.

Permalänk