Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

3. Den mobila boomen gäller inte pensionärerna

När de smarta mobilerna började bli populära kring år 2010 var det först de äldre ungdomarna som blev intresserade, året efter kom de yngre i åldern 12 till 15 år och på bara några år hade en majoritet av befolkningen i åldrarna 12 till 45 år en smart mobil som de kunde använda för att koppla upp sig till internet. En ökning på över 70 procentenheter på tre år.

Pensionärerna var inte alls lika intresserade. Det gäller fortfarande de äldsta över 75 år, som är födda på 20- och 30-talet, medan en del av dagens yngre pensionärer är mer intresserade. Drygt en tredjedel har tillgång till en smart mobil jämfört med över 90 procent av de yngre och medelålders.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Internationell jämförelse

Ökad tillgång till surfplatta

En liknande utveckling, med ett års fördröjning, har skett med surfplattan som nu nästan var tredje av de yngre pensionärerna skaffat sig. En mycket stor ökning under det senaste året men långt ifrån den 85-procentiga tillgång som finns i barnfamiljerna.

Pensionärerna över 75 år, med undantag för en liten grupp, står utanför denna spridning av ytterligare en teknisk mobil möjlighet att ansluta sig till internet.

Permalänk

Stora digitala klyftor för mobilt internet

Tillgången till smartmobiler och surfplattor har som vi sett ökat starkt under det senaste året, men det gäller inte för alla äldre. Det föreligger här stora skillnader beroende på utbildning, inkomst och kön, tydligast bland de yngre pensionärerna mellan 66 och 75 år.

Det gäller framför allt tillgången till smarta mobiler där det är dubbelt så vanligt att personer med hög inkomst och hög utbildning har skaffat sig tillgång jämfört med personer med låg utbildning och låg inkomst. Här föreligger också skillnader mellan män och kvinnor. Bland de äldsta över 75 år är skillnaderna små eftersom det är så få som över huvud taget skaffat sig en surfplatta eller smartmobil. Det gäller oberoende av utbildning, inkomst eller kön.

Permalänk

Tillgång till surfplatta vanligare bland höginkomsttagare

Tillgången till surfplattor följer precis som tillgången till smartmobiler mycket tydligt inkomstnivåerna. Det är dubbelt så vanligt att de med höga inkomster har en sådan tillgång. Det gäller befolkningen i stort med undantag för de äldsta som är helt utanför. Men utbildningsnivån tycks inte spela så stor roll för tillgången av surfplattor bland pensionärerna. 20 till 30 procent av de yngre pensionärerna har en surfplatta. Som tidigare är det betydligt vanligare att män jämfört med kvinnor har tillgång till en surfplatta.

Permalänk

De äldre pensionärerna står nästan helt utanför den mobila internetvärlden

Vi kan nu summera. De äldre pensionärerna, över 75 år, står nästan helt utanför den mobila internetvärlden. Oberoende av utbildning, inkomst eller kön har de inte visat något intresse för smarta mobiler och surfplattor. Några, en av tio, var tidigt framme och skaffade sig tillgång till dessa mobila apparater. Därefter har inte mycket hänt. Få av de äldre pensionärerna har hoppat på det mobila internettåget. De har mobiler för att ringa och skicka sms med, men de kopplar inte upp sig till internet via surfplattor eller smartmobiler.

Även många av de yngre pensionärerna, 40-talisterna, har varit avvaktande till surfplattan och smartmobilen. Men under det senaste året, från 2013 till 2014, har spridningen tagit fart och det är många fler 40-talister som idag har tillgång till surfplattor (från 11% till 30%) och till smartmobiler (från 24% till 34%). Det rör sig i första hand om de välbärgade 40-talisterna. Det är dubbelt så vanligt att de rika, jämfört med övriga, har tillgång till en surfplatta och en smartmobil.

För de smarta mobilerna spelar utbildningen också en roll. Det är nästan dubbelt så vanligt att högutbildade har tillgång till en smartmobil jämfört med de lågutbildade. Här finns också tydliga könsskillnader. Det är fler bland de manliga 40-talisterna som har tillgång till de mobila apparaterna än kvinnorna. Men jämfört med de yngre är tillgången bland de äldre, även männen, mycket begränsad. I åldrarna 12 till 45 år har 90 procent eller fler tillgång till en smart mobil och bland barnfamiljerna har de flesta (85%) också tillgång till en surfplatta.

Permalänk

Mobil men ej smartmobil

89 procent av pensionärerna över 65 år har tillgång till en mobil, men bara 18 procent använder mobilen för att koppla upp sig till internet. Delar vi upp pensionärerna i åldersgrupperna 66 till 75 år och de över 75 år kan vi se stora skillnader. De yngre pensionärerna har nästan alla (97%) en mobil. Tre av fyra (74%) skickar också SMS.

Även de flesta över 75 år har en mobil (81%), men inte så många skickar sms (38%) och enbart några få procent kopplar upp sig till internet via mobila enheter.

Permalänk

Surfplattans användarvänlighet passar pensionärerna

Fler av de yngre pensionärerna, 25 till 30 procent, använder mobilen eller surfplattan för att koppla upp sig till internet. Det intressanta här är att det bland de yngre pensionärerna är lika vanligt att använda surfplattan som den smarta mobilen för att göra detta. Surfplattan är här mer jämbördig med den smarta mobilen, vilket skiljer ut de äldre från övriga. I befolkningen som helhet är det många fler som använder smarta mobiler jämfört med surfplattor.

Denna observation utgör ytterligare ett tecken på att surfplattans användarvänlighet passar pensionärerna bättre än de mindre smarta mobilerna när det gäller att komma ut på internet. I USA är denna tendens ännu tydligare. Där är det fler, bland de över 65 år, som äger en surfplatta eller en e-läsare än som äger en smartmobil (Smith, Pew 2014).

I en rad undersökningar har man också visat att surfplattor är lätta att använda för äldre och att prestationsskillnader minskar mellan unga och gamla med tryckkänsliga skärmar jämfört med när man använder mus och klickar (Findlater, 2013).

Permalänk

Varför använder inte äldre smarta mobiler?

Att använda en smartmobil för att koppla upp sig till internet passar inte de flesta äldre. Som vi sett är det var tredje yngre pensionär (30%) och endast var tjugonde (5%) av de äldsta som utnyttjar denna möjlighet. Nästan alla har en mobil som de ringer med men inte för internet. Det vanligaste motivet är att man inte är intresserad och att den smarta mobilen inte är användbar för dem. Många tycker också att tekniken är krånglig och denna andel ökar med ökad ålder.

Här är några citat:

”Inget behov av det”; ”För plottrigt, använder datorn”; ”Priset och för liten skärm”; ”Passar inte mitt sätt att leva”.

Permalänk

Ju äldre man är desto färre apparater

Det svala intresset för mobila enheter har till följd att pensionärerna inte skaffat sig tillgång till lika många olika apparater med internetuppkoppling som den övriga befolkningen. Tre av fyra i befolkningen (76%) har minst två apparater som de kan ansluta till internet. Nästan hälften (45%) har både dator, smartmobil och surfplatta. Pensionärerna har inte skaffat sig tillgång till lika många apparater men nästan hälften (47%) av de yngre pensionärerna har också minst två apparater medan motsvarande siffra bland de äldsta över 75 år är 12 procent. Två av tre (63%) av de yngre pensionärerna som har en surfplatta har också en smart mobil.

Permalänk