Pensionärerna och internet 2014

En studie av svenska pensionärers internetvanor

6. De äldre internetanvändarna

Vi har tidigare sett att även om tillgången bland de yngre pensionärerna ligger på ungefär samma nivå som i befolkningen i genomsnitt, så är användningen betydligt lägre om vi ser till hela åldersgruppen. Jämför vi frekvensen i användningen växer skillnaderna.

76 procent av hela befolkningen använder nu internet dagligen, jämfört med 56 procent av de yngre och 24 procent av alla äldre pensionärer. Totalt 40 procent använder internet flera gånger om dagen, medan denna siffra är 27 procent respektive 9 procent hos yngre och äldre pensionärer (6.1).

I alla åldersgrupper, med undantag för de äldsta över 75 år, har det dagliga användandet ökat hela tiden, även under de senaste tre åren.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Internet och traditionella medier

70 procent av de äldre användarna använder dagligen internet

Den dagliga användningen har ökat kraftigt under de senaste åren: från 25 procent dagliga användare av alla som använder internet för tio år sedan, till 35 procent för fem år sedan fram till 86 procent dagliga användare idag. Denna ökade intensitet i användningen märks också bland de äldre användarna där nu 70 procent är dagliga användare. Det är få äldre internetanvändare som bara använder internet någon gång. Har man en gång börjat använda internet så gör man det regelbundet oavsett om man är ung eller gammal.

Däremot är det betydligt vanligare bland ungdomar och medelålders att använda internet flera gånger om dagen. Hälften eller fler av befolkningen under 65 år använder internet flera gånger om dagen jämfört med 33 procent av de yngre pensionärerna och 25 procent av de äldre pensionärerna som använder internet.

Permalänk

Stora skillnader i internettid

Den mindre intensiva användningen av internet bland pensionärerna märks också på den tid som läggs ner på internet, även om man räknar bort internettid på arbete och skola. Den genomsnittliga tiden i hemmet för alla användare ligger på 13 timmar i veckan jämfört med 8 timmar för de yngre pensionärerna och 7 timmar i veckan för de äldre som använder internet.

Skillnaderna är ännu tydligare om vi ser till hur internet används på andra platser utanför hemmet eller när man är på väg och hur mycket tid som läggs ner på att använda internet i mobilen. Pensionärerna med smarta mobiler kopplar upp sig på internet 3 timmar i veckan eller mindre jämfört med 8 timmar i genomsnitt och närmare 13 timmar i veckan bland ungdomar i åldern 16 till 25 år.

Permalänk

Använder internet i smartmobilen sparsamt

Majoriteten av de äldre över 75 år som använder en smartmobil går till internet bara någon gång ibland och nästan ingen gör det flera gånger dagligen. Även de yngre pensionärerna använder sin smartmobil sparsamt. En majoritet går till internet någon gång ibland eller högst någon eller några gånger i veckan.

Permalänk

De som har en surfplatta använder den dagligen

För de som använder surfplattor är skillnaderna mindre över åldrarna. Majoriteten av alla användare använder surfplattan minst dagligen. Det gäller användare i allmänhet liksom de pensionärer som använder surfplattor, både yngre och äldre pensionärer. I detta avseende skiljer sig surfplattan från både datorn och särskilt smartmobilen och den tycks på många sätt vara mer användarvänlig för de äldre (6.5).

Ännu är dock andelen av de äldre som använder surfplattor liten, särskilt hos de över 75 år. Fortfarande är det en pryl för ”eliten”, de med god inkomst och välutbildade. Andelen har dock ökat starkt under det senaste året och tredubblats, från 2 till 8 procent bland de över 75 år och från 11 till 30 procent bland de yngre pensionärerna.

Permalänk

Mer tid för de som använder internet ofta

Det är ungdomarna i åldern 16 till 25 år som ägnar mest tid åt internet. Tiden med internet i hemmet uppgår för dem till 22-25 timmar i veckan. Genomsnittet för alla användare ligger på 13 timmar i veckan. 8 timmar för de yngre pensionärerna och 7 timmar för de äldsta. Skillnaderna är således betydande. Gemensamt för alla åldrar är att de som använder internet flera gånger om dagen i hemmet också ägnar mest tid åt internet.

Utgår vi från de som använder internet flera gånger om dagen i olika åldersgrupper blir skillnaderna inte så stora, eftersom tiden som de yngre pensionärerna, som är flitiga internetanvändare, ägnar sig åt internet närmar sig genomsnittet för alla användare.

Genomsnittet för alla användare som använder internet minst dagligen ligger på 14 tim/v, jämförbart med de 14 timmar de yngre pensionärerna som använder internet flera gånger om dagen kommer upp till. Och de äldsta över 75 år, som använder internet flera gånger om dagen, ägnar internet ungefär samma tid som de yngre pensionärerna, som använder internet minst dagligen.

Permalänk

Vad använder pensionärerna internet till?

I tidigare analyser har vi jämfört pensionärerna som hel åldersgrupp med befolkningen som en helhet. Hur många av pensionärerna som har tillgång till dator eller en surfplatta och hur många, i andel av åldersgruppen, som använder internet för olika ändamål? Vi har räknat med alla personer i varje åldersgrupp.

I detta avsnitt, där vi ska se närmare på vad internet används till, ska vi bara räkna med de som använder internet, närmare bestämt de som dagligen använder internet. Det gör åldersgrupperna mer jämförbara. Skiljer sig de äldre dagliga användarna från andra dagliga internetanvändare? Använder man internet på liknande sätt?

Det är således inte alla pensionärer som vi här kommer att studera närmare, utan endast de som dagligen använder internet. Den andelen är mindre ju högre upp i åldrarna man kommer. 86 procent av internetanvändarna i befolkningen använder internet dagligen (motsvarar 77 % av befolkningen). Det gör också 71 procent av användarna i åldern 66 till 75 år (motsvarar 55 % av åldersgruppen) och 70 procent av de äldre användarna över 75 år (motsvarar 25 % av åldersgruppen).

Permalänk

Fakta och information

Skiljer sig då de äldre dagliga internetanvändarna från andra dagliga användare, och i så fall på vilket sätt? Låt oss börja med information och fakta.

Skillnaden är här liten mellan de äldre och andra internetanvändarna i befolkningen som helhet. Söka efter fakta, kultur och vetenskap eller slå upp ord är lika vanligt bland de äldre användarna som bland andra. Den stora majoriteten av de yngre pensionärerna, 67 – 77 procent, söker också efter hälsoinformation, jämför priser, besöker Blocket och håller på med e-handel.

En majoritet av de äldre pensionärerna över 75 år ägnar sig också åt detta, men här ligger andelen något lägre, mellan 50 till 60 procent.

Permalänk

Många som utför bankärenden

Även besök på internetbanken och betalning av räkningar via internet och besök på Blocket är nästan lika vanligt bland äldre som yngre internetanvändare. Och när det gäller att bevaka fonder och aktier finns det inga skillnader mellan aktieägare i olika åldrar.

Permalänk

Nyheter, webbtidningar och kommunikation

Söka efter nyheter eller läsa tidningarnas webbversioner sysslar de äldre internetanvändarna med nästan lika mycket som befolkningen i övrigt. Detsamma gäller e-posten som så gott som alla använder oberoende av ålder.

Men när vi kommer till annan sorts kommunikation som snabbmeddelanden (instant messages) eller telefon- och videosamtal över internet är detta inte lika vanligt bland de äldre användarna jämfört med yngre.

Permalänk

Underhållning

Att lyssna på musik, se på film och video är populärt bland de flesta som använder internet, särskilt de unga. Bland de äldre är detta inte lika populärt. De föredrar traditionella medier i deras traditionella former. Skillnaderna i användningsmönster är här stora. Traditionella medier som tv och radio letas ibland upp på internet av de äldre och hälften av de yngre pensionärerna lyssnar ibland på musik via internet och ser på Youtube. Men detta är betydligt vanligare i andra åldersgrupper där den stora majoriteten använder internet för underhållning.

Permalänk

Färre äldre som använder sociala nätverk

Det är också mycket populärare i andra åldrar, jämfört med de äldre, att ta del av de sociala nätverken, men hälften av de yngre pensionärerna som använder internet dagligen är där. Skillnaden är mindre när det gäller deltagande på intresseforum där det är den egna hobbyn eller specialintresset som styr.

Permalänk

Manliga internetanvändare mer aktiva än kvinnliga

På liknande sätt som bland användarna i befolkningen som helhet ägnar de äldre männen mer tid åt internet än de äldre kvinnorna. Det gäller för de yngre pensionärerna mellan 66 och 75 år där skillnaden i användningstid är stor (9,9 vs. 6,2 tim/v), men inte för de över 75 år (6,9 vs. 6,7 tim/v) där män och kvinnor ägnar internet ungefär lika mycket tid. Även om det är färre kvinnor över 75 år som använder internet jämfört med männen så skiljer sig inte deras användningstid åt.

Däremot är de äldre kvinnor som använder smarta mobiler mer aktiva än äldre män. Deras mobiltid är också betydligt högre än männens: 3,6 vs. 2,7 tim/v; 2,9 vs. 1,5 tim/v. Detta är samma tendens som återfinns i befolkningen som helhet.

Med undantaget för hälsoinformation är de manliga äldre internetanvändarna i många avseenden mer aktiva än de äldre kvinnorna. Det gäller till exempel e-handel, att söka nyheter och att läsa en webbtidning. I andra avseenden föreligger inga skillnader mellan manliga och kvinnliga äldre användare, till exempel skicka e-post, betala räkningar eller söka upp myndighetsinformation.

Det är betydligt vanligare att de äldre kvinnliga användarna söker upp hälsoinformation (61% vs. 47%), medan det är vanligare att äldre manliga användare deltar på olika intresseforum som rör hobby och specialintressen (40% vs. 17%).

Permalänk

Egna inlägg och kommentarer

De äldre användarna är inte lika aktiva som de yngre att uppdatera och skicka meddelanden och kommentarer, men en tredjedel av pensionärerna som dagligen använder internet delar åtminstone ibland med andra över internet och var fjärde av de yngre pensionärerna skickar meddelanden och kommentarer och postar eget innehåll. De äldsta dagliga användarna över 75 år är betydligt mindre aktiva.

Permalänk

Användningsmönster

Äldre som använder internet ägnar sig som vi sett i första hand åt information och fakta. De skickar e-post och betalar sina räkningar. Ju äldre de är desto mindre aktiva är de. I en undersökning från 2011 analyserade vi olika användningsmönster där detta framgick mycket tydligt (Findahl, 2011).

De försiktiga

Bland de äldsta över 75 år dominerade de försiktiga (56%). De besöker inte alls sociala nätverk eller använder internet för underhållning. De skickar e-post ibland och söker någon gång efter praktisk hjälp och läser ibland tidningen på nätet. Denna grupp av försiktiga minskar om vi går nedåt i åldrarna: 66-74 år: 41; 56-65 år: 27%. Vi kan förvänta oss att denna grupp kommer att minska bland de äldsta över tiden.

Traditionalisterna

En annan stor grupp bland de äldre är traditionalisterna. De är genomgående den största gruppen bland användarna. De utnyttjar internets möjligheter att få information, kunskap och praktisk hjälp ungefär som genomsnittet. De kommunicerar en del via e-post men utnyttjar mycket lite möjligheterna till underhållning och sociala medier. Men jämfört med de försiktiga är de betydligt mer aktiva. Storleken på denna grupp av traditionalister kommer sannolikt att bestå (35-40 %).

De aktiva traditionalisterna

En tredje grupp vars storlek också har minskat med ökad ålder är de aktiva traditionalisterna. De är mycket aktiva i att använda sig av internets informativa möjligheter och de deltar också, till skillnad från traditionalisterna, ungefär som genomsnittet på de sociala medierna och söker också efter underhållning på nätet. Detta är en grupp som vi kan förvänta bli större framför allt bland de yngre pensionärerna.

Modernisterna

Slutligen har vi modernisterna, med ett användningsmönster som är vanligt bland de yngre. Här dominerar internets sociala och underhållande sidor. En sådan inriktning har varit ovanlig bland de äldre, men kommer sannolikt att sakta öka i och med att medelålders personer med ett sådant användningsmönster blir äldre.

Permalänk